نایلون شیری کیلویی

خرید انواع نایلون شیری کیلویی

نایلون شیری کیلویی نایلونی مناسب اندازه های کوچکتر مواد انتقالی است. استفاده کننده بیشتری هم دارند. درصد استفاده از این نایلون ها به میزان فروش و خرید مراکز است ... ادامه مطلب